Podmienky použitia

Obchodnej spoločnosti Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229733
pre prístup a použitie internetových stránok www.zlavydnes.sk
(ďalej len "Podmienky")

Úvodné ustanovenia

 1. Elephant Orchestra, s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ") prevádzkuje portál hromadných zliav na internetovej stránke www.zlavydnes.sk (ďalej len "Portál").
 2. Používanie Portálu užívateľom sa riadi týmito Podmienkami. Používaním Portálu užívateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil a akceptuje ich. V prípade nesúhlasu s Podmienkami je užívateľ povinný Portál nepoužívať.
 3. Prevádzkovateľ môže znenie Podmienok jednostranne meniť. Užívatelia sú o zmenách Podmienok informovaní na Portáli či iným vhodným spôsobom.
 4. Podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na Portáli.

Autorské práva

Obsah Portálu vrátane spôsobu jeho usporiadanie, tj najmä texty, grafické súbory a dizajn, je chránený platným zákonom o duševnom vlastníctve a inými príslušnými zákonmi. Ak nestavnoví autorský zákon inak, je akékoľvek použitie obsahu Portálu možné len na základe predchádzajúcej písomne ​​udelenej licencie ku konkrétnemu spôsobu použitia obsahu Portálu.

Použitie portálu

 1. Prístup a používanie Portálu je bezplatné.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinnosti poskytnutie prezentované zľavy alebo výhody u svojich partnerov, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú užívateľovi na základe alebo v súvislosti s týmto plnením.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú závadnosť obsahu či vzhľad materiálov zverejňovaných na Portáli. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť informácií zverejnených na Portáli, ani za prípadné nekalosúťažné konanie alebo porušenia autorských či osobnostných práv.
 4. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na Portál, ani jeho bezpečnosť a nezávadnosť. Neopovídá za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania Portálu, vrátane prípadné škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu, počítačovými vírusmi, škody v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam užívateľa.
 5. Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na Portáli od tretích strán. Kliknutím na niektoré odkazy môže dôjsť k opustenie Portálu a prístupu na internetové stránky tretích subjektov.

Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ je povinný pri užívaní Portálu dodržiavať právne predpisy, vždy rešpektovať práva tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Najmä nesmie:

 • užívať Portál v rozpore s týmito Podmienkami
 • získavať prihlasovacie mená iných užívateľov
 • užívať Portál či jeho časti spôsobom poškodzujúcim ZľavyDnes.sk
 • zneužívať, blokovať, modifikovať akúkoľvek časť Portálu alebo sa snažiť narušiť jeho stabilitu a neprerušený chod
 • užívať Portál, ak by jeho použitím došlo k porušeniu právnych predpisov

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje registrovaných užívateľov.
 2. Ochrana osobných údajov prebieha v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.
 4. Spracovaním osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
 5. Osobné údaje sú spracovávané po dobu neurčitú.
 6. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že je poskytol dobrovoľne. Užívateľ môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu ZľavyDnes.sk.
 7. Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Portálu na elektronickú adresu a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení ZľavyDnes.sk na túto adresu. Súhlas užívateľa so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Užívateľ môže kedykoľvek tento súhlas písomne ​​odvolať.

Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce na základe a v súvislosti s užívaním Portálu sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom je prístup k Portálu vykonaný.

V Prahe 7. 7. 2012Slevový server garantuje: